Nagroda Profesorów Farmacji dla produktów Walmark

Nagrodę Profesorów Farmacji ostatniej edycji tego prestiżowego konkursu otrzymały cztery suplementy diety, w tym aż dwa pochodzące z firmy Walmark: ArthroStop Plus z Imbirem oraz Urinal INTENSIV. Zostały one uznane przez Zespół Ekspertów jako skuteczne, bezpieczne dla zdrowia, spełniające wszelkie standardy stawiane dobrym produktom i wyróżniające się na tle innych.

Rzetelna i merytoryczna ocena wybitnych naukowców potwierdziła, iż ArthroStop Plus z Imbirem oraz Urinal INTENSIV są suplementami godnymi zaufania – i zarekomendowania.

ArthroStop® Plus z Imbirem to suplement diety zawierający innowacyjną kompozycję aktywnych składników skutecznie odżywiających i wzmacniających stawy. Składniki te:
✔ pomagają utrzymać stawy w dobrej formie,
✔ działają kojąco i odprężająco na stawy,
✔ zwiększają wytrzymałość i zakres ruchomości stawów,
✔ odżywiają chrząstkę stawową, wspomagając naturalne procesy jej regeneracji.
Urinal® INTENSIV – preparat na drogi moczowe – zawiera najwyższą koncentrację substancji czynnej w jednym opakowaniu, odpowiadającą aż 3 kilogramom żurawiny! W jego skład wchodzi innowacyjny składnik CystiCran®, pozyskiwany ze skoncentrowanego wyciągu z żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon), odpowiadający minimalnie 338 400 mg owoców w jednej tabletce. Działa już po pierwszym dniu!
ArthroStop® Plus z Imbirem oraz Urinal® INTENSIV to preparaty spółki Walmark – największego producenta suplementów diety w Europie Środkowo-wschodniej. W Polsce Walmark rozpoczął swoją działalność w 1999 roku. Podążając za światowymi trendami oraz potrzebami konsumentów, firma Walmark stale poszerza swoje portfolio, co owocuje wzrastającym zaufaniem wśród konsumentów. Do najpopularniejszych produktów firmy należą: Marsjanki, ArthroStop®, Permen®, Urinal® oraz Benosen®.
Nagroda Profesorów Farmacji jest eksperckim wyróżnieniem dla suplementów diety o właściwościach potwierdzonych opinią wybitnych naukowców. Przyznawana jest dwa razy do roku, w czerwcu 2011 odbyła się jej IX Edycja. Wyróżnia te produkty, które – w opinii 7 Ekspertów z dziedziny biochemii i farmacji – spełniają wszelkie standardy: „Po­zy­tyw­na ocena Ze­spo­łu Eks­per­tów Far­ma­cji ma po­móc pro­du­cen­tom lub wy­łącz­nym dys­try­bu­to­rom na­gro­dzo­nych su­ple­men­tów die­ty na te­ry­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w po­twier­dze­niu, że są bez­piecz­ne dla zdro­wia, a jed­no­cze­śnie po­sia­da­ją wła­ści­wo­ści od­żyw­cze lub fi­zjo­lo­gicz­ne o po­zy­tyw­nym wpły­wie na or­ga­nizm, i od­róż­nić je od pre­pa­ra­tów, któ­rych dzia­ła­nie może bu­dzić wąt­pli­wo­ści z punk­tu wi­dze­nia na­uk far­ma­ceu­tycz­nych”. *

* z Regulaminu Nagrody Profesorów Farmacji

http://www.pressoffice.pl/zdrowie,t1156569107?more=2127076081

hastagi na stronie:

#Nagroda profesorów farmacji

Authors
Tags , , ,

Related posts

Top